Class Schedule  

1st Hour Art II

2nd Hour Prep

3rd Hour Art II

4th Hour AP Art

5th Hour Art III

Lunch

6th Hour Art I

7th Hour 2D Design 1st semester 3D Design 2nd Semester

8th Hour Art I